ترمیستور کمپرسور

ترمیستور کمپرسور در تماس با کمپرسور است و بعد از افزایش دمای بیش از حد، ارتباط را از طریق رله در مدار کنترل قطع می‌کند.

 

 

ترمیستور بیتزر