هدف روغن برودتی در یک سیستم تبرید، کمپرسور است که هوای سرد را تولید می کند. روغن باعث کاهش اصطکاک روی قطعات فلزی، کاهش سایش در کمپرسور و طول عمر سیستم می شود. روغن برودتی دارای یک فرمول مخصوص که برای استفاده در سیستم های خنک کننده طراحی شده است، بنابراین استفاده از روان کننده ی پیشنهاد شده برای تجهیزات مهم است. روغنی که بیش از حد سنگین است، در تمام قسمت های کمپرسور جریان نخواهد یافت. نفتی که بیش از حد سبک است به درستی نمیتواند خواسته های روغنکاری را انجام دهد و باعث روانکاری ناکافی می شود. سیستم های تبرید در دو نوع اصلی وجود دارد: روغن مصنوعی و روغن معدنی.در حالی که روغن مصنوعی عمر بیشتری دارد، روغن معدنی  قیمتی در حدود نصف روغن مصنوعی دارد. و به طور معمول در کاربردهای صنعتی مانند تهویه مطبوع برای ساختمان های تجاری و فریزر فروشگاه های مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.