آئین کار روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی

هدف از تدوین این آئین کار، تعیین روش چیدن کالا در سردخانه‌های موادغذائی ( اعم از بالای صفری و زیر صفری ) است که در آن از باکس‌پالت و لیفتراک استفاده می‏‌شود.

  2 – دامنه کاربرد

 این آئین کار در مورد روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی مختلف با توجه به توان سرمازایی تجهیزات سردخانه برای نگهداری کالاهای معین در شرایط مناسب (دما، رطوبت نسبی، سرعت گردش هوا و حجم جابجائی آن) کاربرد دارد.

  3 – تعاریف و اصطلاحات

 در این آئین کار، واژه‏‌ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می‏شود:

 3 – 1 – سردخانه موادغذائی: به آیین کار شماره 16-1899 ایران (ساختمان، تأسیسات، تجهیزات فنی، بهداشت و نگهداری سردخانه موادغذائی) مراجعه شود.

 3 – 2 – توان سرمازائی تجهیزات سردخانه: به آیین کارهای شماره 16-1899 و 2720 ایران (محاسبه بار برودتی سردخانه مواد غذائی) مراجعه شود.

 3 – 3 – دما: به استاندارد شماره 2199 ایران (شرایط فیزیکی نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه و روش اندازه‏‌گیری آنها) و آیین کار شماره 3038 ایران (آیین کار اندازه‏‌گیری دمای مواد غذائی منجمد) مراجعه شود.

 3 – 4 – رطوبت نسبی: به استانداردهای شماره 2199 و 692 ایران (گوشت، ماهی، ماکیان و تخم مرغ) مراجعه شود.

 3 – 5 – گردش هوا: به استاندارد شماره 2199 ایران مراجعه شود.

 3 – 6 – باکس پالت: عبارتست از نوعی قفسه پایدار به منظور گذاشت و برداشت مواد غذائی.

 3 – 7 – لیفتراک: دستگاه مخصوص جابجایی و چیدن کالاهای مورد نگهداری در سردخانه طبق مفاد بند آئین کار 16-1899 ایران.

4 – ظروف مناسب برای جابجائی، چیدن و نگهداری موادغذائی

 ظروفی که برای نگهداری انواع موادغذائی در سردخانه به کار می‏رود باید مطابق با مشخصات ذکر شده در استانداردها و آیین کارهای مربوطه باشد.

 یادآوری؛ در مورد نگهداری آن دسته از موادغذایی که استاندارد یا آیین‌کاری برای آن تدوین نشده است بسته‌بندی باید مناسب با ویژگیهای کالا و نگهداری آن در سردخانه باشد.

  5 –  روش چیدن کالا در سردخانه مواد غذائی

 در مورد روش چیدن کالا در سردخانه توجه به نکات زیر ضروری است:

 5 – 1 – گردش هوا – به منظور تأمین گردش مناسب هوا فواصل زیر باید رعایت گردد .

 – فاصله باکس پالتها از جداره‏های سالن نگهداری حداقل 20 سانتیمتر باشد .

 – فاصله بین باکس پالتها حداقل 10 سانتیمتر باشد .

 – فاصله باکس پالتها از سقف باید به گونه‏ای باشد که سطح رویی کالاهای چیده شده پایین‏تر از سطح زیرین بادزنها باشدد 4

 5 ـ 2 ـ خالی گذاشتن زیر تجهیزات سرمازا ـ زیر تجهیزات سرمازا به دلایل زیر نباید کالایی چیده شود :

 – جلوگیری از ضایعات احتمالی ناشی از برفک‏زدایی

 – دسترسی آسان مسئولان فنی به تجهیزات سرمازا

 – امکان مانور لیفت تراک

 5 ـ 3 ـ دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالا ـ بمنظور دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالا از نظر ماندگاری و حفظ ارزش غذائی و … باید راهروهایی پیش‏بینی گردد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می‌شود.

 5 ـ 3 ـ 1 ـ دسترسی کم; یک راهرو با عرض حداقل 70 سانتیمتر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارج سالن و یک راهرو با عرض حداقل 50 سانتیمتر در عقب سالن منظور می‏‌شود.

 در هر صورت نباید بیش از شش ردیف باکس پالت بدون راهرو در کنار هم چیده شود .

 5 – 3 – 2 – دسترسی زیاد; بین هر دو ردیف باکس پالت حداقل 50 سانتیمتر فاصله و یک راهرو با عرض حداقل 50 سانتیمتر نیز در انتهای سالن منظور می‏شود . این روش برای کالاهائی است که به بازدید گسترده و مکرر نیاز دارند.

 5 – 4 – خارج کردن کالا به ترتیب ورود – 5 برای امکان خروج کالا به ترتیبی که وارد شده باید راهروئی در مقابل در ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به مانور لیفتراک حداقل 220 سانتیمتر باشد. ضروری است هنگام بارگیری باکس پالتها به صورت ستونی در دو ردیف از عقب سالن به سمت راهرو ارتباطی روی هم چیده شوند.